BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Вторник, 17.09.2019
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА

обратно

(19.08 - 19.09 2019)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

 

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 7, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

   1.1. Образование – висше;

   1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

   1.3. Област на висше образование „Изкуства”, според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

   1.4. Специалности - „Кинознание”, „Филмова режисура” или „Изкуствознание”;

   1.5. Професионален опит – минимум 5 години в областта на киноиндустрията или  филмовата критика;

   1.6. Да притежават управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

    1.7. Да притежават организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността на Българската национална филмотека;

            1.8. Да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата, филмотечното и архивно дело;

            1.9. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;

 1.10. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

 1.11. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури;

1.12. Да имат компютърна грамотност.

2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепции за развитието на  Българската национална филмотека  и  събеседване. 

      3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в  Министерство на културата, бул.”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

      3.2. Документ за самоличност;

      3.3.Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

      3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, образец УП 3/ - оригинал и копие;

3.5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца.

3.6. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

            4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на  Българската национална филмотека за срок от пет години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

            4.1. Показатели по консервация и реставрация на фонда;     

            4.2. Подробен план с екипи за първата година от петгодишния период за дейността по капитално осигуряване и фондовете за реставрация и консервация;

            4.3. Тенденции в развитието на репертоара на кино „Одеон” и гостувания на филмите на Българската национална филмотека във и извън страната;

            4.4. Възможности за разширяване на зрителската аудитория чрез отдаване под наем на архивни филмови единици и тираж на филми;

      4.5. Планиране на основните показатели;

      4.6. Количество заглавия и определен метраж за обработка;

            4.7. Планиране на съвместни проекти с международни институции и организации, фестивали, конгреси, седмици, чествания и др.;

      4.8. Политики на заетост;

            4.9. Мерки по спазване на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения, Закона за Националния архивен фонд и Закона за културното наследство.

      5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

6. Срок за заемане на длъжността – пет години.

                                   

           

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(11 - 24.09.2019)
Министерство на културата обявява конкурс за заемане на длъжността “Старши експерт” в дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси” - за определен срок за заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от три месеца, съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за държавния служител »

(03 - 13.09.2019)
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНОНОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ »

виж всички »
Зала "Средец"
(17 - 27.09.2019)
ИЗЛОЖБА ART4DIPLOMACY СЕ ОТКРИВА В ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ“ »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 128555823 Изработка : MediaPointDS