BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Понеделник, 16.12.2019
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ“ – ВАРНА

обратно

(23.07 - 23.08 2019)


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


                                                      


 


На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,


 


 


ОБЯВЯВА КОНКУРС


 


ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ“ – ВАРНА


 


1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:


    1.1. Образование – висше;


    1.2. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;


    1.3. Област на висше образование: „Изкуства” или „Педагогически науки”;


    1.4. Професионално направление: „Теория на изкуствата”, „Изобразително изкуство“, „Музикално или танцово изкуство“ или „Педагогика на обучението по .....”;


    1.5. Специалност: от посочените направления;


1.6. Професионален опит – не по-малко от 5 години учителски стаж;


1.7. Да отговарят на изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование:


1.7.1.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;


1.7.2.  Да не са лишени от право да упражняват професията;


1.7.3. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. на  министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката (Обн. ДВ, бр. 86 от 01.11.2016 г.);


1.8. Да познават действащото законодателство, основните законови и подзаконови нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование и образованието по изкуства и култура;


1.9. Да умеят да планират, организират и контролират дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;


1.10. Да умеят да работят в екип;


1.11. Да умеят да анализират, синтезират и вземат решения;


    1.12. Да притежават комуникативна способност и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;


    1.13. Да познават Етичния кодекс на работещите с деца;


    1.14. Да притежават компютърни умения.


2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:


3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;


         3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;


    3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;


3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка,  осигурителна книжка, образец УП 3/ - оригинал и копие;


    3.5. Документ, удостоверяващ, че лицето не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, съгласно наредбата по т. 2.7.3;


    3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;


3.7. Документите издадени в чужбина се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.


4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:


         а) стратегия за развитие на училището с подробен план за първата година;     


         б) специфика на училището за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по съответните специалности, професии и профили съобразно демографските и културните особености на района, в който работи училището;  


         в) анализ и оценка на проблемите и възможностите за тяхното решаване, перспективи за развитие;


         г) финансово управление на училището и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;


         д) поддържане и подобряване на материалната база.


 5. Срок за заемане на длъжността – четири години.


            6. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(04.2019 - 31.12.2020)
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ВТОРА КОНКУРСНА СЕСИЯ ПО ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” ЗА 2019 г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИ ОБНОВЯВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ ИМ С КНИГИ И ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ »

(29.2019 - 30.06.2020)
НДФ „13 века България“ обявява конкурс за подпомагане на професионалното развитие на младите български творци и учени »

виж всички »
Зала "Средец"
(04.2019 - 05.01.2020)
ГАЛЕРИЯ „СРЕДЕЦ” ПРЕДСТАВЯ ИЗБРАНИ ТВОРБИ НА 33-МА МЛАДИ АВТОРИ - УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ГРАФИКА »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 131197794 Изработка : MediaPointDS