BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Сряда, 27.01.2021
 
       


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ЗАПОВЕД №РД09-956/16.10.2018 г. ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

обратно

(17 - 31.10 2018)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И

ЗАПОВЕД №РД09-956/16.10.2018 г. ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

 1. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

- образование: придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

- да не участват в повече от два одитни комитета.

2. Необходими документи, които кандидатите да представят за участие в процедурата за подбор:

-  Писмено заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерство на културата;

-   Подробна професионална автобиография;

- Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 86 от 2017 г.);

- Копия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);

- Декларация по образец от лицето, за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в повече от два одитни комитета);

- Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (по преценка на кандидата).

3. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават в сградата на Министерство на културата на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №17,  всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите следва да се представят лично от кандидатите или чрез упълномощено лице  в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на Министерство на културата.

4. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета съгласно чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитния комитет заседава най-малко веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на Министерство на културата на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №17.

5. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: размерът на възнаграждението на външен член на одитния комитет за участие в заседанията на одитния комитет е от половин до една минимална работна заплата за месец. Индивидуалният размер ще бъде определен от министъра на културата при сформирането на одитния комитет.

6. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

- проверка на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора.

До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

- интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. Кандидатите ще бъдат оценявани на база на общото им класиране и класирани по възходящ ред.

До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях адрес, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъдат посочени: датата, място и часът, в който кандидатът следва да се яви на интервю.

7. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор се публикуват на интернет страницата на Министерство на културата www.mc.government.bg и се поставят на информационното табло в Министерство на културата на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №17.

Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация от лицето, за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са публикувани на интернет страницата на министерството.

 

 

 

 

 Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(26.01 - 25.02.2021)
Министерство на културата обявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2021 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления: »

(25 - 31.01.2021)
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА „ДИРЕКТОР” НА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР „ИВАН ДИМОВ“ - ХАСКОВО »

виж всички »
Зала "Средец"
(19.01 - 05.02.2021)
Галерия „Средец” представя живопис на Татяна Харизанова »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 142635695 Изработка : MediaPointDS