BG / EN | Начало | Карта на сайта | Контакти | RSS Неделя, 24.06.2018
 
       
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ” - СЛИВЕН

обратно

(15.03 - 19.04 2017)

 МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

 

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА НационалнА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ” -  СЛИВЕН

 

1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

    1.1. Образование – висше;

    1.2. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;

    1.3. Област на висше образование: „Изкуства” или „Педагогически науки”;

    1.4. Професионално направление: „Теория на изкуствата”, „Изобразително  изкуство” или „Педагогика на обучението по .....”;

    1.5. Специалност: от направления „Теория на изкуствата”, „Изобразително  изкуство” или „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”;

1.6. Професионален опит – не по-малко от 5 години учителски стаж;

1.7. Да отговарят на изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1.7.1.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

1.7.2.  Да не са лишени от право да упражняват професията;

1.7.3.  Не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. на  министъра на здравеопазването (Обн. ДВ, бр. 86 от 01.11.2016 г.);

1.8. Да познават действащото законодателство, основните законови и подзаконови нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование и образованието по изкуства и култура;

1.9. Да умеят да планират, организират и контролират дейности, свързани с изпълнение на преките задължения;

1.10. Да умеят да работят в екип;

1.11. Да умеят да анализират, синтезират и вземат решения;

    1.12. Да притежават комуникативна способност и умения за решаване на нестандартни проблеми и ситуации;

    1.13. Да познават Етичния кодекс на работещите с деца;

    1.14. Да притежават компютърни умения.

    2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Национална художествена гимназия  „Димитър Добрович” - Сливен и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

         3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

    3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка,  осигурителна книжка, образец УП 3/ - оригинал и копие;

    3.5. Свидетелство за съдимост;

    3.6. Документ, удостоверяващ, че лицето не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, съгласно наредбата по т. 2.7.3;

    3.7. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;

3.8. Документите, издадени в чужбина, се представят след признаване и легализация от оправомощените органи в Република България в превод на български език.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Национална художествена гимназия  „Димитър Добрович” - Сливен за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:

         а) стратегия за развитие на училището с подробен план за първата година;     

         б) специфика на училището за организиране на учебно-възпитателната и творческата дейност по съответните специалности, професии и профили съобразно демографските и културните особености на района, в който работи училището;  

         в) анализ и оценка на проблемите и възможностите за тяхното решаване, перспективи за развитие;

         г) финансово управление на училището и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;

         д) поддържане и подобряване на материалната база.

 

5. Срок за заемане на длъжността – четири години.

 

         6. При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

 

 

 

           За информация: тел. 94 00 825; 94 00 824; 94 00 845; 94 00 934.

 
Документи за участие в конкурса се приемат до 17:00 ч. на 18 април 2017 г. (включително) в „Човешки ресурси” в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17.

 


Принтирай Изпрати на e-mail
обратно

Културен календар
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
цялата програма »
Конкурси/Обяви
(22.06 - 31.12.2018)
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” »

(12.06 - 12.07.2018)
Министерството на културата обявява конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2018 г. »

виж всички »
Зала "Средец"
(13 - 30.06.2018)
Столът като символ - влияние на европейския дизайн и архитектура в следосвобожденска България »виж всички »
 
© Министерство на културата на Република България, 2006 | Посещения: 118055463 Изработка : MediaPointDS